1. Definities
Kerstmarkt: de jaarlijks in december te organiseren kerstmarkt door het Kerstmarktcomité van de Koninklijke Harmonie van Thorn
Organisatie: het organisatiecomité Kerstmarkt Thorn.
Aanmeldformulier: het formulier waarmee geïnteresseerden zich kunnen aanmelden als standhouder.
Deelnemer(s): de standhouder(s).

2. Datum en locatie
2.1. Kerstmarkt Thorn vindt plaats op zondag 12 December 2021 van 11:00 tot 17.00 uur.
2.2. Kerstmarkt Thorn speelt zich af in Thorn.
2.3. De organisatie heeft te allen tijde het recht om wijzigingen aan te brengen in het evenementenprogramma en/of de indeling van de kerstmarktlocaties.

3. Te exposeren producten of diensten
3.1 De stands binnen de Kerstmarktlocatie Thorn zijn bestemd voor de verkoop van kerst gerelateerde artikelen. Er mogen uitsluitend producten worden verkocht die in overeenstemming zijn met het doel en het concept van de Kerstmarkt Thorn. Zulks is naar beoordeling van de organisatie.
3.2 Naast de aard van het product kan de organisatie deelname aan het evenement weigeren indien dit noodzakelijk wordt geacht in verband met de veiligheid, openbare orde, het dreigende ontstaan van schade en/of (geluids)hinder.
3.4. De organisatie heeft te allen tijde het recht om -zonder schadevergoeding- goederen die niet vermeld zijn op het inschrijfformulier of op grond van dit Deelnamereglement niet toelaatbaar zijn, van de Kerstmarktlocatie te doen verwijderen.
3.5. De organisatie bepaalt het aantal stands waarin eenzelfde (soort) product of dienst wordt tentoongesteld en verleent dus geen exclusiviteit.

4. Inschrijving
4.1. Inschrijven kan via het insturen van een volledig ingevuld aanmeldformulier welke op de website evenals in de uitnodigingsbrief te vinden is.
4.2. De inschrijving en betaling dient vóór 31 oktober 2021 binnen te zijn bij de organisatie. De datum van ontvangst van betaling is bepalend voor de definitieve aanmelding.
4.3. Deelname is persoonsgebonden. Het is niet toegestaan om stands door te verkopen of door anderen dan de ingeschreven deelnemer te laten bemensen.
4.4. Het plaatsen van eigen kramen, tenten of (markt)tafels is verboden.
4.5. Op het Aanmeldformulier kunt u uw voorkeursstand opgeven. De organisatie doet haar uiterste best om hier rekening mee te houden, maar kan niet garanderen dat de betreffende wens wordt ingewilligd, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.
4.6. U krijgt pas op 12 december 2021, bij aankomst op het terrein van de Kerstmarkt uw marktkraam toegewezen.
4. 7. Voorafgaand aan het evenement ontvangen alle definitief ingeschreven deelnemers correspondentie met nuttige informatie.

5. Betaling en annulering
5.1. Uiterlijk 31 oktober 2021 moet het bedrag op de rekening staan van de organisatie overeenkomstig de instructies zoals vermeld op het op aanmeldformulier.
5.2. Nadat het bedrag op de rekening van de organisatie staat, is de deelname pas definitief. Bij uitblijven van tijdige betaling vervalt het recht op deelname.
5.3. Bij schriftelijke annulering door de standhouder na 1 december is 100% van de standhuur verschuldigd.

6. Aansprakelijkheid
6.1 Deelnemers moeten beschikken over een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering.
6.2. Deelname aan het evenement geschiedt altijd op eigen risico. De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor welke schade dan ook, geleden door deelname aan, en/of eventuele wijziging en/of het af te gelasten van de Kerstmarkt Thorn.
6.3 De deelnemer heeft in geen geval recht op schadevergoeding of vergoeding van de gemaakte kosten en/of gederfde winst. Dit geldt ook indien de oorzaak van het niet doorgaan van de Kerstmarkt Thorn aan de organisatie kan worden toegerekend.

7. COVID-19 clausule
7.1 Partijen erkennen dat de Kerstmarkt Thorn plaatsvindt in onzekere tijden als gevolg van COVID-19 en de daarmee gepaard gaande (gezondheids)problematiek, evenals de maatregelen om de verdere verspreiding van het COVID-19 te beperken.
7.2 De Deelnemer houdt te allen tijde de van overheidswege opgelegd COVID-19 maatregelen in acht.

8. Het afgelasten van het evenement
8.1. De organisatie heeft te allen tijde het recht om bij extreme weersomstandigheden de Kerstmarkt Thorn af te gelasten. Onder extreme weersomstandigheden wordt verstaan een ernstige bedreiging voor de veiligheid van de bezoekers. Denk aan onder meer extreme neerslag en/of zware storm.
8.2. De organisatie heeft te allen tijde het recht om het evenement af te gelasten als het niet kan voldoen aan de door de overheid gestelde COVID-19 maatregelen dan wel het evenement naar beoordeling van de organisatie vanwege COVID-19 niet meer kan worden vormgegeven in een alternatieve rendabele vorm die recht doet aan door de organisatie gewenste kwaliteit.
8.4. Bij afgelasting van de Kerstmarkt Thorn wegens onvoorziene omstandigheden, ontvangen deelnemers een teruggave van 100% van betaalde standhuur.

9. Slotbepaling
9.1 In alle voorkomende gevallen waarin dit Deelnamereglement niet voorziet, zal door de organisatie bindend worden beslist.
9.2 Het Deelnamereglement is van toepassing voor alle deelnemers van de kerstmarkt.

Thorn, oktober 2021